تعرفه خطوط اختصاصی

در پنل های بینا اس ام اس خط های اختصاصی را هم با پیش شماره 1000 و هم 3000 می توانید تهیه کنید، در پیش شماره 1000 و 3000 رقم های سمت راست را خودتان می توانید انتخاب نمایید. قیمت دقیق خطوط اختصاصی رند را مخابرات پس از استعلام تعیین می کند و بسته به سفارشی یا غیر سفارشی بودن شماره، متقاوت است. شماره غیر سفارشی شماره ایست که عدد تکرار نداشته و سیر صعودی یا نزولی معنی داری نیز نداشته باشد .

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت غیر سفارشی (ریال ) قیمت سفارشی(ریال)
1 1000XXXXXXXXXX 14 300,000 700،000
2 10000XXXXXXXX 13 500,000 1,200،000
3 10000XXXXXXX 12 900،000 1,700،000
4 10000XXXXXX 11 1650,000 3,200،000
5 1000XXXXXX 10 2,400,000 4,400،000
6 10000XXXX 9 3,500,000 5,550،000
7 1000XXXX 8 4,100,000 7,200،000


تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت غیر سفارشی (ریال ) قیمت سفارشی (ریال)
1 3000XXXXXXXXXX 14 320,000 720،000
2 3000XXXXXXXXX 12 890,000 1,300،000
3 3000XXXXXX 10 980,000 1,900،000